Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn, a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.

I. Pořadatelem soutěže je:

1. Hradecké oční sanatorium spol. s r.o., se sídlem: Pražská 23, 500 04 Hradec Králové 4 - Kukleny, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 7566/KSHK. (dále jen „pořadatel“).

II. Organizátorem soutěže je:

1. Hradecké oční sanatorium spol. s r.o. (dále jen „organizátor“)
 
III. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 02. 05. 2024 do 31. 05. 2024 na území České republiky (společně také jako „doba konání soutěže“).

IV. Soutěžící:

1. Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit soutěže, a to v době konání soutěže, která je umístěna na facebookové stránce patřící společnosti Hradecké oční sanatorium spol. s.r.o., a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže či organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.  

V. Účast v soutěži:

1. Soutěž probíhá prostřednictvím facebookové stránky Hradecké oční sanatorium (https://www.facebook.com/profile.php?id=100090435890454), kdy soutěžící hraje o cenu blíže určenou v článku VI. těchto pravidel.

2. Výhru získá soutěžící v případě, že splní podmínky soutěže uvedené u soutěžního příspěvku na facebookové stránce.

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže vytvoří soutěžní fotografii na téma “Situace, ve které mi brýle překáží” a společně s popisným komentářem ji vloží do soutěžního příspěvku na platformě Facebook. Zároveň, splní podmínku – sledování facebookové stránky firmy Hradecké oční sanatorium spol. s.r.o.
 
VI. Výhra v soutěži:

1. Hlavní výhrou je: laserová operace očí v Hradeckém očním sanatoriu.

2. Po uplynutí soutěže bude ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže, náhodným výběrem vybrán výherce. Následně bude kontaktován zástupcem Hradeckého očního sanatoria prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a budou dohodnuty bližší podmínky předání a uplatnění výhry.

3. Pokud se výherce nepřihlásí o výhru do 14 kalendářních dnů ode dne skončení soutěže (14. 06. 2024), zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra tak propadá ve prospěch pořadatele. 

4. Výherce musí podstoupit předoperační vyšetření, aby se ověřila jeho způsobilost pro laserovou operaci očí. V případě, že výsledky vyšetření ukáží, že výherce není v současné době vhodným kandidátem pro operaci, jeho nárok na operaci zůstává zachován do doby, kdy bude zdravotní stav umožňovat bezpečné provedení zákroku – tzn. zraková vada se ustálí. Změna zdravotního stavu musí být ověřena a schválena lékařem.

5. Laserová operace je vhodná pro pacienty ve věku od 18 do 40 let. Pokud se zjistí, že výherce nemůže z jakýchkoli zdravotních důvodů operaci podstoupit a operace nemůže být odložena, organizátor soutěže nabídne výherci možnost využití odpovídající slevy na alternativní zákroky nabízené stejnou klinikou nebo převod výhry na jinou osobu dle výběru výherce. Tato osoba bude mít nárok na samotnou operaci, ale náklady na předoperační vyšetření v hodnotě 3 000 Kč si bude muset uhradit sama. Výběr alternativního zákroku nebo převod výhry musí být schválen organizátorem soutěže.

VII. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti Hradecké oční sanatorium spol. s r.o., jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakožto i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

3. V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.
2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
3. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
4. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku podvodné účasti, nemá nárok na výhru.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
7. Pořadatel soutěže neručí za technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.
8. Pořadatel neručí za doručení e-mailu, kterým bude výherci podána informace o výhře.
9. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
10. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na https://www.ocni-sanatorium.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
11. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně, stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Hradci Králové 01. 05. 2024
 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti